Doprava
5
infrastruktura
6
Managment
7
Revize
8
Odevzdání
9
Projekty
11

Řekněte, co Šárce schází a co je potřeba zlepšit

Shromažďujeme maximum informací o záměrech a představách majitelů a správců nemovitostí.
Stejně tak nás zajímají Vaše náměty, postřehy, problémy.
2. Nechte se informovat 2. Nechte se informovat
3. Zjistěte více - Mapa 3. Zjistěte více - Mapa

Vyberte oblast Vašeho zájmu

Buďte informováni - nenechte se překvapovat

V mailu, který teď obdržíte získáte odkazy, které Vás provedou všemi podstatnými informacemi s termíny a možnostmi Vašeho zapojení. O dalších důležitých změnách budete i dále informováni, takže Vám už nic neunikne.

Vyplněním e-mailu potvrzujete souhlas se zasíláním důležitých krátkých shrnutí týkající se vybrané oblasti a zpracováním osobních údajů

Konzultujte Vaše představy a požadavky - dokud je nesdělíte nevíme o nich a není možné je zohlednit

Po kliknutí na tlačítko níže Vám bude zobrazena vybraná oblast. V panelu Texty je připraven další průvodce s odkazy k výkresům a všem potřebným informacím, které můžete komentovat.
 

Řešené území zahrnuje oblast přírodního parku Dolní a Tiché Šárky. Jedná se o část údolí od Vltavy k Jenerálce.

Aktuálně

Co je nového

28. 9. 2019 

Na základě zpracovaných podkladů připravujeme postupně návrhy pro úpravy funkce jednotlivých ploch. Vycházíme z hodnocení území, které stále diskutujeme a upřesňujeme. Každý se může s hodnocením seznámit a sdělit své postřehy a připomínky. K podkladům probíhají setkání dle jednotlivých oblastí. Jejich cílem je získání zpětné vazby ke zveřejněnému hodnocení a navrhovaným opatřením a projektům. 

3.10.2019 proběhne pracovní setkání pro oblasti "Krutec a Jenerálka" a "Zlatnice a Korek" v restauraci Festina Lente Horoměřická 2337/8, 164 00 Praha 6 - Dejvice od 18 hodin

4.10.2019 proběhne pracovní setkání pro oblast "Na Mlýnku Kalinův mlýn" v prostorách TJ Republikán V Šáreckém údolí 91/80, 160 00 Praha 6 - Dejvice od 18 hodin

7.10.2019 proběhne pracovní setkání pro oblast " Žežulka " v prostorách jurty lesní školky Šárynka V Šáreckém údolí 63/29b, 160 00 Praha 6 - Dejvice od 18 hodin

14.10.2019 proběhně souhrnné projednání výsledků hodnocení pro všechny oblasti za účasti zástupců města, pořizovatele i objednatele. Budou diskutovány vnější vztahy a základní problémy, které vzešly z analýz a jejich projednání. Setkání proběhne v prostorách TJ Republikán V Šáreckém údolí 91/80, 160 00 Praha 6 - Dejvice  od 17:30 hod.

Velice děkujeme všem, kdo poskytuje k naší práci zpětnou vazbu. O vypořádání vašeho komentáře obdržíte informaci e-mailem. Pomozte nám zapojit i další sousedy. Práce se týká každého majitele, obyvatele a uživatele území.  Informace včetně příloh může nahrát každý. Po zaregistrování se vyjádřete prostřednictvím komentáře přímo na aplikaci, nebo ji lze zaslat e-mailem, poštou nebo předat osobně. Komentovat můžete pouze pokud budete přepnuti do fáze krajinný ráz. Pro komentování si ale můžete zapnout libovolnou dlaždici-výkres z libovolné fáze.

Upozornění. Aplikace zatím není optimalizovaná pro použití v Internet Explorer. Používejte prosím nezastaralé prohlížeče - například Chrome ke stažení zde .

Aktualita 10.9.2019

Aktualita 18. 6. 2019

Aktualita z 16.4. 2019

Aktualita z 8.1.2019    - Zápis ze setkání


 Co se zpracovává

Územní studie pojmenovává problémy a navrhuje opatření a variantní řešení. Bude použita pro úpravy územního plánu a k následnému zapsání v Brně jako neopomenutelný podklad pro rozhodování v území. 

Více o územních studiích 

Proč

územní plán ani metropolitní plán nepopisuje charakter a hodnoty území

Přírodní park potřebuje znát své hodnoty, aby je bylo možné chránit. - Prohlédněte si zadání a požadavky MČ P6.

Pro zajištění rozvoje území v souladu s potřebami přírodního parku je nezbytné zpracování podrobnější územně plánovací dokumentace. Důvodem vzniku přírodního parku je ochrana jedinečného charakteru harmonické kulturní krajiny. Územní plán vymezuje funkční plochy, ale charakterem území se nezabývá. Návrh nového metropolitního plánu je pro Šárecké údolí nefunkční. Rozšiřuje neúměrně zastavitelné plochy a člení údolí do různých lokalit, přestože je nutné brát údolí jako jeden celek.

Zadání územní studie

Požadavky městské části Prahy 6Práce je rozdělena do fází. Můžete ji on-line kontrolovat, komentovat a připomínkovat. 

Jak na to? 
Jaké jsou největší problémy

1. Pravidla musí platit pro všechny stejně. Pro nás i pro druhé. - Pojďme si všichni otevřeně říci co chceme a potřebujeme. Hledejme společný zájem.

Říkáme něco jiného než si myslíme a předpokládáme, že druzí jednají také tak. Myslíme "za roh". Stejné chování tak vyžadujeme i po naší samosprávě i státní správě. Tím velice kompikujeme možnost shody a jsme málo efektivní. Je na čase to změnit

Správní orgány obcí, měst i státu neustále musí řešit rozpor mezi tím co tvrdíme veřejně a požadujeme po druhých a s tím co požadujeme sami pro sebe. Učíme je tím nedůvěře.  Bez rovného a transparentního jednání není možné budovat vzájemnou důvěru a  tedy ani efektivně řešit společné problémy. I řešení prostého problému se stává rébusem, protože nehledíme na to co je, ale všichni neustále vymýšlí co by být mohlo. V atmosféře nedůvery nevěříme faktům, spoléháme se na pocity a vlivové dohody.  Neustále dělíme společnost na my a oni. Ve skutečnosti však všichni máme společný zájem zvyšovat kvalitu a hodnotu území za které odpovídáme.  

V drobném měřítku údolí je každý zásah významný. Podobu území ovlivňují všichni majitelé a správci. Všichni mají společný zájem chránit a rozvíjet klíčové hodnoty území a tím zhodnocovat i vlastní nemovitost. Pro jejich rozvoj a ochranu je nutná vzájemná spolupráce. To bez aktivní účasti a zapojení těch kterých se územní studie týká není možné.

Východiskem pro naši práci je transparentně pojmenovat problémy a pokusit se najít nejlepší variantu řešení.

To nedokážeme sami. Potřebujeme silnou zpětnou vazbu a nalezení co nejširší shody. Hledáme co nás spojuje a jaké máme společné zájmy.

50 % území je soukromých, 50 % veřejných.

Sdělte co si přejete, co se vám líbí, komentujte návrhy řešení a projektů. Podívejte se, jak je popsáno a pojmenováno místo, které znáte, vlastníte, užíváte a přidejte vaše vyjádření nebo komentář.

Zpracování územní studie je rozděleno do jednotlivých fází. Aktuálně projednávaná fáze je označena na časové ose.

Zapojte se:

- Vyberte oblast vašeho zájmu


- Pokud chcete být stále v obraze a mít vše podstatné u sebe, nechte si poslat souhrnné informace z vybrané oblasti na e-mail


- Pokud nechcete informace do e-mailu, nemusíte nic vyplňovat a dejte jen pokračovat


- Vyberte si v průvodci vaší oblastí to, co vás zajímá zejména- V krajinném rázu si můžete prohlédnout místa, která vás zajímají. Můžete se  podívat na popis PINů a jejich hodnocení- Můžete si přečíst popis a hodnocení, které můžete komentovat- Máte námět, něco jsme zapomněli? Přidejte komentář do mapy
- Obdobně se můžete podívat na návrh opatření a projektů ve vaší oblasti- Podívejte se,co ve vaší oblasti komentují sousedé. Odpovězte, doplňte krátké vyjádření- Přidejte váš vlastní komentář- Pošlete informaci o vaší práci svým známým a sousedůmDěkujeme. 

V případě dotazů nás kontaktujte na:

hodek@axiohm.cz  nebo aneta@axiohm.cz2. Chybějící rozvoj městské komunikační sítě a městské infrastruktury. Chci si prohlédnout a komentovat

Obnova příčných spojení, zlepšení průchodnosti územím pro pěší a zklidnění automobilové dopravy je jedním z důležitých úkolů této územní studie. - více o komunikacích -

Dolní Šárka byla vždy součástí velké Prahy. Do poloviny 20. století se Dolní a Tichá Šárka rozvíjela jako přirozená součást širšího území. Dejvic, Lysolaj a Nebušic. Hlavní třídou z Prahy na severozápad byla Velvarská třída, která od Bořislavky pokračovala na Jenerálku a Horoměřice. 

Výstavba sídliště Červený vrch a velkorysá Evropská třída založila novou budoucí městskou osu. Město však nevytvořila. Je stále jen sběrnou komunikací napojující městské okrajové oblasti. Evropská násilně přeťala Vokovice a Veleslavín. Přispěla k izolaci Šárky. Historické cesty a propojení se rozpadají a zanikají. 

Sto let starý komunikační skelet na sever od Šáreckého údolí je dnes naprosto nevyhovující. Místo vesnic o maximálně stovkách obyvatel dnes tyto komunikace propojují sídelními útvary o velikosti okresního města. Není zde odpovídající vybavenost. Zcela chybí kolejová MHD propojující prudce se rozvíjející okraje Prahy. Horoměřická ulice je tak místo vnitřní městské komunikace propojující rezidenční oblasti Prahy přetíženou spádovou komunikací.  


Příklad komentáře :   Velice postrádáme z oblasti Jenerálky bezpečnou osvětlenou pěší cestu na Nádraží Veleslavín a Bořislavku. 


3. Nejednotná správa území  - Chci si prohlédnout a komentovat

Součástí této územní studie je popsat a navrhnout management pro území přírodního parku, který umožní roztříštěnou správu sjednotit a koordinovat. - více o koordinované správě -

Občané vidí, že rozvoj města neodpovídá jeho možnostem. Praha si začíná své problémy uvědomovat. 

Ve složitém systému je nezbytné vyjednat napřed společnou strategii. ČR přijala strategický výhled do roku 2030 a schválený strategický plán má i hl.m. Praha. Praha vypracovala plán udržitelné mobility a připravuje implementační dokumenty. Pro společný úspěch je nutné dohodnuté strategie dodržovat a v souladu s nimi navrhovat řešení dílčích problémů, nebo pokud nejsou strategie vyhovující je třeba jednat o jejich změně. 

Hl.m. Praha zpracovává systémová data, která nabídla MČ a veřejnosti k dispozici. Usiluje o nový stabilnější územní plán, který se více než na funkce ploch zaměří na strukturu města. Hl.m. Praha je zároveň kraj a proto se musí věnovat především koordinaci s ostatními kraji a koordinaci jednotlivých MČ. 

Praha musí rozhodovat o věcech, které přesahují významem MČ, ale dílčí rozhodování musí být v rukách místních samospráv.

Jednou ze zásadních připomínek k MPP je požadavek MČ Prahy 6 na možnost zpracovávání závazné podrobnější územně plánovací dokumentace. Nutná je i daleko aktivnější spolupráci jednotlivých MČ. 

Hl.m.Praha musí úkolovat své správce, aby své záměry s potřebami MČ aktivně koordinovali. Město musí umět svým občanům nabídnout sjednocenou koordinovanou správu, která bude schopna reagovat na jejich aktuální problémy a potřeby. 


Příklad komentářeMagistrát v rámci revitalizace nivy potoka na Žežulce  plánuje upravit terén i v místě dnešního dětského hřiště. Bude odstraněno? V údolí chybí obyčejné hřiště na míčové hry a dětské hřiště je zde jediné. 


4. Chybějící shoda na rozvoji navazujícího okolí  Chci si prohlédnout a komentovat

Dolní a Tichá Šárka je územím uvnitř města. Území kolem Evropské je ale stále rozvíjeno jen jako příměstí a území na sever od Šárky je vnímáno jako městská periferie i když zde žijí občané městským životem a počtem dosahují velikosti okresního města. - více o vizi rozvoje města -

Z připomínkování metropolitního plánu vyplynulo, že občané intenzivně poptávají předvídatelnost rozvoje města. Zároveň mají jasnou vizi co jim má město nabídnout. Chtějí město přátelské, bezpečné a zdravé. Občané chtějí místní vybavenost a služby. Strategické dokumenty hl.m. Prahy popisují představu rozvoje města, které se od představ občanů v principu neliší. 

Praha dnes prakticky nic nevyrábí. Je městem služeb a služby je třeba rozvíjet tak, aby mohly být svým občanům co nejblíže.

Praha je bezkonkurenčně nejbohatší oblastí ČR. Má největší inovační potenciál a proto musí být inovačním leaderem. Blízkost letiště, potenciál vysokých škol, kvalitní bydlení spolu s plochami pro výzkum a vývoj může nabídnout konkurenceschopný mix pro špičky ve svém oboru.    

Rozvíjející se části města je třeba mezi sebou propojit atraktivní- rychlou (kolejovou) MHD. Město krátkých vzdálenosti znamená, že velké městské části si musí umět definovat svá spádová území a ta adekvátně rozvíjet. Pro malé MČ to znamená domluvu a koordinaci s dalšími MČ, aby spolu reálné spádové území vytvořily. Město pro život a město krátkých vzdáleností znamená místně rozvíjet vybavenost a infrastrukturu. 

Evropská třída se musí stát přátelským městským bulvárem. Nádraží Veleslavín a jeho okolí má potenciál se stát centrem celého svého spádového území. Na sever od Šárky musí vniknout řádné město, které bude obsluhovat navazující metropolitní část. I strategické dokumenty města počítají s tím, že nejbouřlivější rozvoj města bude na jeho okraji a v navazující metropolitní části. 

Občané poptávají život dle spádovosti. Budujme proto město pro život a město krátkých vzdáleností. To znamená město polyfunkční a polycentrické.Příklad komentáře:  V metropolitním plánu je Evropská ul. uvažovaná jako městský bulvár. Strategický plán hovoří o městě krátkých vzdáleností, ale reálně je Evropská  k chodcům až nepřátelská. Nenabízí ani městskou vybavenost. 


5. Chybějící shoda na představě co je dolní a Tichá Šárka  Chci si prohlédnout a komentovat

Území přírodního parku prochází 70 let zásadní transformací. Intenzivně využívané zemědělské plochy v Divoké a Tiché Šárce se proměnily na přírodní plochy, které vytváří novou kvalitu. Dolní Šárka je kulturní historickou krajinou, kde je naopak nutné usilovat o její rozvoj a obnovu. - více o vizi rozvoje přírodního parku -

Podoba přírodního parku není do dnešních dnů ustálená. Přirozený vývoj města na sever byl uměle přerušen. Oblast Jenerálky a Červeného vrchu byla intenzivně obhospodařovanou zemědělskou krajinou. Nyní zde převažují rozsáhlé přírodní plochy, kde se místně obnovují historické sady. Změna na přírodní plochy v těchto místech přinesla novou hodnotu. Jedná se o plochy, které mají potenciál být skutečným metropolitním parkem. 

Předpokladem úspěšného rozvoje metropolitního parku je vedení hlavních tras tak, aby nebyly v kolizi se zájmy a potřebami rezidentů. 

Oblast Dolní Šárky je kulturní historickou krajinou. Ochrana a obnova historického kulturního rázu je pro území zcela zásadní. Jedná se o nenahraditelnou kulturně historickou hodnotu a je společným zájmem rezidentů i města tuto oblast takto rozvíjet. 

Hlavní vedení metropolitního parku by mělo vést od Jenerálky kolem Houslí ke Kozím Hřbetům a do Tichého údolí. 

V Dolní Šárce je žádoucí rozvíjet a obnovovat zejména pěší spojení. Je třeba podporovat otevírání krajiny a vytvářet předpoklady pro návrat péče v podobě obnovy sadů, luk a pastvin. Na veřejných plochách rozvíjet oddechovou infrastrukturu a vybavenost. Vše s cílem přinést přiměřené zasahování do krajiny, které zde bylo po tisíce let a utvářelo jedinečný ráz údolí.  


Příklad komentáře:   Obáváme se ale narůstajících konfliktů mezi cyklisty a chodci. Území je i rezidenční.  ul. V Podbabě  je úzkou komunikací. V narůstající intenzitě dopravy roste i cyklodoprava. Cyklisté se zde sráží s chodci na chodníku.  


6. Nedodržování platné legislativy - Chci si prohlédnout a komentovat krajinný ráz -východisko pro definování veřejného zájmu

Územní studie pomůže popsat veřejný zájem. Jeho popsání a pochopení může výrazně zkvalitnit rozhodování státní správy. Klíčovým předpokladem pro posuzování jakéhokoliv záměru v území přírodního parku je soulad s krajinným rázem - více o ochraně veřejném zájmu -

Řada nevhodných zásahů do krajiny nebyla nikdy řádně projednána a povolena. Státní správa neumí svůj oprávněný zájem vymoci. Stavební úřad v Šáreckém údolí opakovaně legalizuje černé stavby, protože nemá funkční nástroj, jak vymoci jejich odstranění. Praha by měla iniciovat úpravu zákona, kdy může stavební úřad nechat sám černou stavbu odstranit na náklad stavebníka.

Žádná zákonná norma nebude nikdy dokonalá. Vše nelze regulovat zákony a normami. Pro společný úspěch a prosperitu potřebujeme společnou kulturu jednání. 

Zásadním problémem pro státní správu je nejasné poznání a pojmenování podoby veřejného zájmu, který musí ze zákona chránit. Právě problematické zjišťování a ověřování podoby veřejného zájmu je jednou z příčin sporů, dlouhých lhůt řízení a nejednotného postupu při rozhodování státní správy. Východiskem pro rozhodování o území přírodního parku je posouzení krajinného rázu.

Příklad komentáře:   V horní části ulice Na Krutci si majitel postavil nový více jak 2 m vysoký, masivní, dřevěný, neprůhledný plot. Plot zcela zabránil výhledu do krajiny. Zhoršuje kvalitu veřejného prostoru a je v rozporu s § 30 pražských stavebních předpisů.   


Pořizovatel:

Magistrát hl. m. Prahy

Objednatel:

Městská část Praha 6

Zpracovatel:

axioHM s.r.o. IČ: 27186113

Ing. arch. Vladan Hodek

tel: 228227619

mail: hodek@axiohm.cz


Tato webová aplikace je ve vývoji a v průběhu práce se bude na základě Vašich připomínek a požadavků dále vyvíjet. Za jakékoliv poznatky k funkčním nedostatkům a srozumitelnosti předem děkujeme (aneta@axiohm.cz).